close
تبلیغات در اینترنت
دانلود رایگان پرسشنامه تصویرسازی حرکتی – 3 (ویلیامز و همکاران، 2012)
loading...

اخبار

پرسشنامه تصویرسازی حرکتی – 3 (ویلیامز و همکاران، 2012) ادامه مطلب   پرسشنامه تصویرسازی حرکتی – 3 (ویلیامز و همکاران، 2012) ofmos.pishroblog.ir/Post/17 ۱۵ ساعت پیش - دانلود پرسشنامه استاندارد تصویرسازی حرکتی – 3 (ویلیامز و همکاران، 2012)، در قالب word و در 6 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و ... آفمس فایل ofmos.pishroblog.ir/ دانلود پرسشنامه استاندارد تصویرسازی حرکتی – 3 (ویلیامز و همکاران، 2012)، در قالب word و در 6 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری،…

آخرین ارسال های انجمن

پرسشنامه تصویرسازی حرکتی – 3 (ویلیامز و همکاران، 2012)

بازدید : 148 شنبه 10 مهر 1395 : 13:9 نظرات ()

پرسشنامه تصویرسازی حرکتی – 3 (ویلیامز و همکاران، 2012)

پرسشنامه تصویرسازی حرکتی – 3 (ویلیامز و همکاران، 2012)

ادامه مطلب

 

پرسشنامه تصویرسازی حرکتی – 3 (ویلیامز و همکاران، 2012)

ofmos.pishroblog.ir/Post/17
۱۵ ساعت پیش - دانلود پرسشنامه استاندارد تصویرسازی حرکتی3 (ویلیامز و همکاران، 2012)، در قالب word و در 6 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و ...

آفمس فایل

ofmos.pishroblog.ir/
دانلود پرسشنامه استاندارد تصویرسازی حرکتی3 (ویلیامز و همکاران، 2012)، در قالب word و در 6 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد ...
در مرحلة سوم، پایایی پرسشنامه با استفاده از روش همسانی درونی و ثبات زمانی مورد بررسی قرار ... هدف از پژوهش حاضر ارزیابی ویژگی‌های روانسنجی نسخة فارسی پرسشنامة تصویرسازی حرکتی-3 بود. ... Cumming, J., Williams, S. E., & Murphy, S. (2012). ... British Journal of Psychology, 86(2), 169-180; Williams, S. E., Cumming, J., ...

[PDF]دریافت

www.ensani.ir/storage/Files/20140826102911-9956-3.pdf
توسط ابراهیمی حق - ‏2014
... امتیاز پرسشنامه. گروه همسان تقسیم شده و به 5 جلسه تصويرسازی راه رفتن روی چوب موازنه. با نش انه های کالمی بینايی بیرونی و درون ی در مورد حرکات اندام تحتانی يا .... باتلر و همکاران )2012( اعتبار سازه، پايايی زمانی. و ثبات درونی ... 2. Movement Imagery Questionnaire-Revised. 3. Motion analysis system. 4. Force plate ...
توسط خارستانی - ‏2015
.3. داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي، ﮔﺮوه. رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻛﺘﻲ، داﻧﺸﻜﺪة ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان ... ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺎل و ﻫﻤﻜﺎران. (. 1998. ) ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ. ﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺎزي ورزﺷﻲ. 3. (. SIQ. ) .... 2012. ) در. ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺳﻨﻴﻦ ﻗﺒﻞ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ، ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺎزي ﺧﺎص ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. ﺑﻪ.

[DOC]مقايسه تصويرسازی ورزشی ورزشکاران با اختلال های جسمی ...

www.jdisabilstud.ir/.../ghasempourlatifeh-A-10-102-3-247928d.docx
The Comparison Sport Imagery in Athletes with Physical Motor, Hearing and Vision ... ابزار به کار رفته شامل پرسشنامه اطلاعات فردی و پرسشنامه تصویرسازی ورزشی ( SIQ) ..... تصویرسازی ورزشکاران با شدت اختلال، تفاوت معنی داری وجود نداشت (جدول 3 ). ... با تحصیلات زیر دیپلم، همسو با یافته های شورت و همکاران (2012) می باشد.

the effect of supportive nursing intervention on anxiety and ...

research.medsab.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument...
فرم مشخصات فردي ، پرسشنامه معتبر بررسي اضطراب بک و درد ،در ابتداي ورود ... عبادت، ماساژدرمانی، ورزش، شناخت درمانی، رایحه درمانی، تصویرسازی هدایت شده و. ... 3- درمطالعه ابراهیمی و همکاران (1392) با عنوان تاثیر مراقبتهای حمایتی ... 5- مطالعه مرادی و همکاران (1392) با هدف تاثیر حساسیت زدایی حرکات چشم و .... 2012;43(3):227-41.
توسط محسنی بندپی - ‏2012 - ‏مقالات مرتبط
3 Department of Health & Sport Medicine, Faculty of Physical Education and ... (Received November 26, 2011 ; Accepted March 4, 2012) ... اﻃﻼﻋــﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿــﮏ و ورزﺷــﯽ از ﻃﺮﯾــﻖ ﯾــﮏ ﭘﺮﺳــﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘــﻖ ﺳــﺎﺧﺘﻪ، ﻣﯿــﺰان درد از ﻃﺮﯾــﻖ ... 3. ﮔﺮوه آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺣﺮﮐﺎت اﺻﻼﺣﯽ ... و ﻫﻤﮑـﺎران. ) 1990(. ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐ. ﻫﺎی ﺷﺎﻧﻪ واﻟﯿﺒﺎﻟﯿﺴﺖ. ﻫﺎ را. ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان در. ﻣﯿﺎن. 10.

[PDF]مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان

csrs.msy.gov.ir/parameters/62.193.12.206/.../varzesh%2025-2.pdf
۲۵ فروردین ۱۳۹۳ ه‍.ش. - دانشیار گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ..... برای بررسی دقیق تر کدگذاری ها به همکاران پژوهش و یک متخصص ..... )20123 )1997( و شرمن، مارشال و هاریس و لی 2پژوهش حاضر و همسو با .... Williams & Wilkins press. ... از پرسشنامة هدایت شده، اطالعات مورد نیاز جمع آوری و با کمک نرم افزار ...
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دو ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﯿﭙﻨﻮﺗﯿﺰم و ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزي ذﻫﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، اﺿﻄﺮاب رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ورزﺷﯽ ورزﺷﮑﺎران. 124 ... ﻋﻤﻠﮑﺮد ورزﺷﯽ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ... راﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮ روي ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﺣﺴﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ..... ﺑﺎرو و ﻫﻤﮑﺎران. 3. (. 2007. ،). اﯾﮕﻠﯿﺴﯿﺎس و اﯾﮕﻠﯿﺴﯿﺎس. (. 2011. ) و ﺑﺎﻗﺮﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎران. (. 2012. ) .... Ed: Williams, J.

اصل مقاله (227 K)

jtbcp.riau.ac.ir/article_111_b83aaeaf8c0b731d2268f8fe890bdfe3.pdf
توسط امامقلی پور - ‏2015 - ‏مقالات مرتبط
ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺧﻠﻘﻲ اﺧﻼل. ﮔﺮاﻧﻪ. ﺳﺎﻣﺮه اﻣﺎﻣﻘﻠﻲ ﭘﻮر. 1. ، ﺳﻌﻴﺪ زﻣﺎﻧﻲ. 2. ، اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ. ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ. 3. ،. ﺳﻌﻴﺪ اﻳﻤﺎﻧﻲ. 4. ﻧو. ﺮﮔﺲ زﻣﺎﻧﻲ. 5. رﻓﺘﺎرﻫﺎي. ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ. و. ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي. ﻛﻪ. در ﻣﺠﻤﻮع. ﺑﺎ. ﻋﻨﻮان. رﻓﺘﺎرﻫﺎي ..... اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ .... ﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺎزي از .... ﻫﻤﻜﺎران. ) 2007(. و ون. دن ﺑﻮش،. ﻛﻮﺗﺮ،. اﺳﺘﻴﺠﻨﻦ،. ورﻫﻮل. و. ﺑﺮﻳﻨﻚ. ) 2012(. ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ .... Williams & Wilkins.
-3. اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه روان ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن. اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣ. ﺔ. آﻣﻮزش ﻛﺎﻫﺶ زورﮔﻮﻳﻲ در داﻧﺶ. آﻣﻮزان. ﭘﺎ. ﻳﺔ. ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺘﺪاﻳﻲ .... ﺳﻴﺪرﺿﺎ ﭘﻮرﺳﻴﺪ. و ﻫﻤﻜﺎران. : اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ روش اﺑﺰار وﺟﻮد ﺑﺮ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و. ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ.

[PDF]روزنامه نگاری و توسعه پایدار - unesdoc - Unesco

unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233878pes.pdf
ه( همکاران. 1۶۶. فهرست نویسندگان برنامه درسی. 1۶۷. فهرست همکاران بازخوان. 1۶۸ .... 3 طرح پژوهشی مشرتک یونسکو و مرکز صلح و امنیت انسانی. ..... مدنی در سطح جهان در مورد هنجارهای بین املللی نشان دهنده حرکتی راهربدی جهت به رسمیت شناخنت ..... 2012. توسعه پایدار، 4(10(، 2002. محیط زیست، اقتصاد و جامعه: پیوند به هم و .... و ویلیامز، ال.

انتشارات ارجمند

arjmandpub.com/Info/NewsArchive
DSM-5 انجمن روان‌پزشکی آمریکا ترجمه: دکتر فرزین رضاعی و همکاران ... ویلیام ر.میلر/ دکترهمتی، نازفرناظم http://arjmandpub.com/book/8899 .... دهند و بیش از نیمی از پیام، ۵۵ درصد، با حرکات بدنی (به خصوص حالت های صورت) منتقل می شود. ..... در این نمایشگاه که از تاریخ 93.8.3 تا 93.8.11 برگزار می‌شود، بیش از 300 عنوان کتاب در ...

استحکام روانی 2 :: دکتر جعفر محرمی(روانشناس بالینی )

jafarmoharami.blog.ir/1394/02/22/استحکام-روانی-2
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش. - در همین راستا مارچانت و همکاران در پژوهشی به بررسی استحکام روانی در سطوح .... روانی (که از طریق پرسشنامه 48 سوال استحکام روانی سنجیده می شد) بررسی کردند. ... را نادیده بگیرند.3- کاهش تنش عضلانی که برای ریکاوری عضلانی ورزشکاران .... دو هارست و همکاران (2012) برای بررسی پایه های شناختی استحکام روانی از ...

[PDF]فصلنامه شماره 6 - انجمن ترویج علم ایران

www.popscience.ir/wp-content/uploads/2015/04/فصلنامه-شماره-6.pdf
این فصلنامه طبق مجوز شماره 89/3/11/72993 مورخ89/10/19 کمیسیون نشریات علمی .... به این پدیدۀ نانفتی که سدی در برابر حرکت های توسعه ای کشور، به ویژه توسعه ...... 1می رود )پیران و همکاران، 18 :1386(، و شاید، به بی نظیرترین شیوه، در کتابش ...... نقش موزه های علم در ترویج علم، سوال های پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت ده گزینه ...
۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - نتایج پژوهش نشان داد که روش توانبخشی روانی – حرکتی دوسا بر سطح اول و ... 3-5-3- پرسشنامه سنجش دامنه اتیسم یا ASSQ. ... ادراک شخصی ب) مهارتهای پذیرش نقش ج)نظریه ذهن (گرادی و همکاران[5]، 2002). .... و کمک به بهبود تصویرسازی ذهنی در این کودکان میتواند به بهبود نظریه ذهن در ..... Dungan, J., & Saxe, R. (2012).
2012-Apr-29, 07:14 ... حرکات معمول شامل دست تکان دادن، اشاره کردن و استفاده از انگشتان براى نشان دادن مقادير عددى ... براساس گفته‌هاى ويليام دامهوف، پژوهشگر خواب، زن‌ها خواب‌هاى طولانى‌تر و با ..... شرکت‌کنندگان همچنين پرسشنامه‌اي را که براي ارزيابي ويژگي‌هاي ...... 3. موضوعات جاری در روان‌شناسی بهداشت با وجودی که روان‌شناسان بهداشت ...
The experiment group participated in the exercise trainings for 10 weeks, 3 ... راضیه خان محمدی Raziyeh Khanmohamadi کارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه اراک، گروه ...... To fulfill the purpose of this study, a questionnaire was used amongst women ... «مطالعه تصویرسازی نقش جنسیت در آگهی‌های بازرگانی سیمای جمهوری اسلامی ...

طرح درس تربیت بدنی | بلاگ ریدر

parastomag.blogreader.xyz/list/طرح+درس+تربیت+بدنی.html
پرسشنامة فراشناخت کاربردی در فعالیت بدنی (ستانی و همکاران، 2012) .... پاورپوینت تعادل درس یادگیری و کنترل حرکتی تربيت بدني تنظیم شده در 25 اسلاید زیبا و ... ویلیام جیمز در سال 1890 توجه را تمرکز هوشیاری تعریف کرد و از .... 3 فروشنده فایل کد کاربری 1045 تمام فایل ها دانلود پرسشنامه استاندارد منابع اعتماد به نفس ...

فصلنامه مطالعات سبک زندگي - مرکز پژوهش و سنجش افکار ...

iribresearch.ir/sabk_zendegi/pdf/1.pdf
به تعبیر بوفن، سبک عبارت است از »حرکات و انتظامي که گوینده به افکار ... روند تاريخي ديدگاه هاي نظري و پژوهش ها درخصوص سبک زندگي ..... 1- Williams and Wirth ...... بندورا و همکاران وي درباره سه عاملي که بر الگوگیري تأثیر مي گذارد، تحقیق. کردند: 1( ...... برای سنجش متغیّرهای مذکور )سبک زندگی و هویّت اجتماعی( از پرسشنامه.

مقاله ای با پرسشنامه اضطراب زانک

lnasybehx.adnashop.ir/list/مقاله+ای+با+پرسشنامه+اضطراب+زانک.html
پرسشنامه اضطراب زونگ (SAS) در سال 1970 توسط ویلیام زونگ تهیه شد. ... پرسشنامه اضطراب قلب ايفرت 1992 در 3 صفحه ورد قابل ویرايش با فرمت doc. ... پرسشنامه هراس اجتماعی (SPIN) نخستین بار توسط کانور و همکاران (2000) به م ..... آوریل 2012 . ... ارزیابی قیاسی طرح های پردازش داده ای با استفاده از داده های حرکت زمین قوی ترکیه ...

کلام یک معلم

mojaradim.persianblog.ir/1393/8/
۳۰ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. - توجه خود را معطوف به حرکت در جهتی کنید که برای دانش‌آموزان نتایج ...... 3- آیا دانش آموزان می توانند خود در مورد انتخاب گروه خاصی نظر بدهند ؟ .... در طول سال بسیاری از والدینی که به دلایل مختلف به من یا همکاران مراجعه می کنند و ...... طبق گزارش سال 2012 آکادمی پزشکان متخصص بیماریهای روانپزشکی ...... (الن ویلیام).

فایل pdf کتاب اینترنتی لوتانز همکاران - فروشگاه ...

mkarimbazgiri.alalestore.ir/.../فایل+pdf++کتاب+اینترنتی+لوتانز+و+ه...
محقق گرامی،شما با جستجوی پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ) لوتانز 2007 وارد ..... پرسشنامه استرس ادراک شده در سال 1983 توسط کوهن و همکاران تهیه شده و دارای 3 نسخه ... -کارلسون-و-کاکمار-و-ویلیامز-(2000) محمدحسین متشرعی,عبدالکاظم نیسی,نسرین ا ... 2012دانلود جزوه فارسی آموزش پریماورا ۶ (Primavera-P6)(مهندس حسن فراهانی).

فرهنگ مجازی

cyberculture-khelghati.mihanblog.com/
۱۳ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - پرسشنامه دوم در تاریخ 20-22 مارس 2015 انجام شد که تعداد پاسخگویان 1017 نفر .... کریستوف گریسنر» در سال 2012 و با هدف فهم این نکته که «چگونه ... 3- چطور باید خبرگزاری‌ها موفقیتشان را در شبکه های اجتماعی اندازه گیری کنند؟ ... کیفیت، اخبار چند رسانه‌ای، گرافیک و اینفوگرافیک و ارسال بسته‌های خبری روی ...

[DOC]حمایت پرسنل درمانی - دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ...

arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/05/www.arshadha.ir-d2000.doc
شاخص امید هرث، پرسشنامه حمایت اجتماعی واکس، پرسشنامه حمایت پرسنل درمانی .... نتایج مطالعه هایسفیلد– ولفو همکاران (2012) نشان داد که حمایت خانوادگی نقش مهمی در مقابله .... 3- تعیین راهکارهای ارتقا دهنده امید در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز درمانی اردبیل ..... به عبارت دیگر امید تصویرسازی آینده ممکن در زمان حال است.

[PDF]اجتماعی های مسئولیت حسابداری مفهومی گذری بر چارچوب - ...

pendarconference.com/.../مجموعه-مقالات-کنفرانس-ملی-مدیریت-واقتصاد...
شند که در افقهای دوردست، حرکات و تالطمات امواج را در وسعت بی کرانه دریا از نظر ... ]3[ . مفروضات سیستم حسابداری مسئولیت های اجتماعی. چهار فرض اساسی ..... سازمان )الرسن و همکاران. 18. ،. 2012. (؛ سرمایه انسانی )طالبی و دهقان نجم. آبادی، ... پرسشنامه. کاوا. وی. کند. و. به بررسی این عوامل در دانشگاه علوم پزشکی کاشان ...... تصویرسازی.
... های والیبال، بسکتبال، فوتبال، فوتسال و هندبال پرسشنامه ها پرسشنامه های انگیزه ورزشی مالت و همکاران (2007)، مقیاس ..... 2-4-3-2 هوش سازمانی از دیدگاه ویلیام هلال.
سازمانها نياز دارند که به سمت فرايندگرايي حرکت کنند و آنچه که به سازمانها در اين راه .... 3. با کنترل منابع فناوري اطلاعات، هزينه کل ارائه خدمات آن ممکن است کاهش يابد. 4. ...... در حافظه بر روي Windows Server 2012 R2 ، Windows Server 2012 و Windows ...... ارتباطات دانست و این امر منجر به روابط محکم تری با حامیان و همکاران می باشد.

تصويرسازي ذهني - خانه

alirezamannani20-blogfa-com.negarali-blogfa-com.parsblogs.ir/.../تصوير...
3 مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده دوم 9 نفر 4 تصویرسازی با رایانه سوم 6 نفر 5 .... ویلیامز و کرین (2005) تمام تحقیقات مربوط به ویژگی های ذهنی ورزشکاران برجسته را از سال 1985 تا .... کبری جنابادی بابیان اینکه از این تعداد ۸۶۱ نفر معلول جسمی حرکتی، ۲۶۸ نفر معلول شنوایی، ... پرسشنامه آمادگی بدنی ادراک شده آبادی(1998)16

 

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
موضوعات

 • بخش کلاس نهم
 • بخش کلاس هشتم
 • آهنگ جدید
 • نرم افزار

 • نمونه سولات پیام نور

 • نمونه سوال پیام نور

 • پایه هفتم

 • سریال کره ای

 • عکس های بازیگران

 • اخبار
 • آموزش ترفند ها
 • دانلود
 • pdf کتاب های درسی
 • مقاله

 • بخش دبیرستان
 • سرگرمی
 • ورزش
 • پاورپوینت

 • عکس
 • دنیای مد
 • سبک زندگی
 • گزارش کار آموزی

 • تحقیق

 • فرهنگ و هنر
 • پایان نامه

 • برنامه شب کوک

 • پروژه
 • افشاگری جدید در شبکه من و تو

 • فصل سوم برنامه خندوانه

 • سریال دورهمی

 • پرسشنامه

 • طرح توجیهی
  نظرسنجی
  طرفدار کدام تیم هستید؟  صفحات جداگانه